بروزرسانی : 1398/11/27
جستجو
Menu

جلسه هماهنگی ممیزی داخلی در اداره کل بیمه سلامت.

به گزارش روابط عمومی جلسه افتتاحیه ممیزی داخلی با حضور دکتر عباسی مدیرکل ،معاونین وممیزین واحدها درمحل سالن کنفرانس برگزار گردید.

38بازدید
مهر 17, 1398

به گزارش روابط عمومی جلسه افتتاحیه ممیزی داخلی با حضور دکتر عباسی مدیرکل ،معاونین وممیزین واحدها درمحل سالن کنفرانس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی جلسه افتتاحیه ممیزی داخلی با حضور دکتر عباسی مدیرکل ،معاونین وممیزین واحدها درمحل سالن کنفرانس برگزار گردید.دراین جلسه دکتر عباسی مدیرکل بیمه سلامت استان با تاکید به رعایت قوانین ومقررات اظهار داشت استقرارسیستم مدیریت کیفیت بسیار مهم می باشدوبایدبراساس استانداردهای سیستم کیفیت عمل نماییم وتمام مستندات ومدارک لازم به روزباشدوجهت پیشرفت اهداف سازمان عمل نماییم.دکتر عباسی گفت :همه واحدهای اداره کل موظف به رعایت قوانین سیستم مدیریت کیفیت وهمکاری با خانم مهندس سرگلزایی مسئول سیستم درجهت پیشرفت برنامه های سازمان می باشند

print