بروزرسانی : 1399/11/07 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

با توجه به آغاز فرآیند حذف دفتر چه های کاغذی ، استفاده از فناوری های نوین و لزوم استقرار و اجرای سامانه استحقاق سنجی در مؤسسات سرپایی، اعلام می گردد.

با توجه به آغاز فرآیند حذف دفتر چه های کاغذی ، استفاده از فناوری های نوین و لزوم استقرار و اجرای سامانه استحقاق سنجی در مؤسسات سرپایی، اعلام می گردد.

167بازدید
مرداد 07, 1399

با توجه به آغاز فرآیند حذف دفتر چه های کاغذی ، استفاده از فناوری های نوین و لزوم استقرار و اجرای سامانه استحقاق سنجی در مؤسسات سرپایی، نکات زیر جهت اطلاع اعلام می گردد:

با توجه به آغاز فرآیند حذف دفتر چه های کاغذی ، استفاده از فناوری های نوین و لزوم استقرار و اجرای سامانه استحقاق سنجی در مؤسسات سرپایی، نکات زیر جهت اطلاع اعلام می گردد:

  1. تمامی مراکز طرف قراردادی که از سرویس نسخه الکترونیک استفاده می کنندجهت اجرای برنامه استحقاق سنجی کماکان می توانند از همان سامانه نسخه الکترونیک استفاده نمایند.
  2. پزشکان طرف قراردادی که از سرویس نسخه الکترونیک استفاده نمی کنند، می توانند از سامانه الکترونیک توسعه یافته سازمان بیمه سلامت برای ثبت ویزیت یا خدمات بدون ثبت نسخه الکترونیک استفاده نموده و تجویز دارو و خدمات را انجام دهند.(آدرس ورود به سامانه Evisit.ihio.gov.ir)
  3.  در صورت استفاده از این سامانه درخواست هزینه ها ارائه شده توسط پزشک با بررسی آنلاین قوانین رسیدگی نسخ در پانلqcp  امکان پذیر بوده و نیازی به ارسال XML نمی باشد.
  4. داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد برای استحقاق سنجی نسخ تجویزی پزشک که بر روی دفترچه فاقد اعتبار درج شده است، می بایست از سامانه تأیید نسخ استفاده نموده و در صورت معتبر بودن ، شناسه دریافتی از این سامانه را در برگه دفترچه درج نمایند.
  5. با توجه به تأکید دولت مبنی بر حذف چاپ دفترچه کاغذی از تیر ماه سال 99 مقتضی است همکاران گرامی جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، موضوع پیشگفت را به جد مورد توجه قراردهند.

print