بروزرسانی : 1399/11/07 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
طبقه اداره
اول میز خدمت- دبیر خانه-تایید دارو- شبکه دولت- اداره نظارت و ارزشیابی-بیمه گری و درآمد
دوم پذیرش نسخ- امور اداری- اداره رسیدگی به اسناد سرپایی- اداره آمار و فناوری اطلاعات
سوم اداره رسیدگی به اسناد بستری- حراست - امور مالی
چهارم دفتر مدیر کل- دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع- دفتر معاون بیمه سلامت-روابط عمومی و رسیدگی به شکایات- دفتر کیفیت